Pilaantuneet maa-ainekset: Miten toimia jos maaperässä on haitallisia aineita?

pilaantuneet maa-ainekset

Pilaantuneet maa-ainekset ovat maata, joka sisältää ihmisten terveydelle tai ympäristölle haitallisia aineita tai yhdisteitä. Haitallisia aineita voi joutua maaperään erilaisten onnettomuuksien, vahinkojen tai pitkän ajan kuluessa tapahtuneiden vähittäisten päästöjen seurauksena. 

Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan vastuu pilaantuneen maaperän puhdistamistarpeen selvittämisestä ja puhdistamisesta on ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalla ja toissijaisesti kiinteistön omistajalla. Jos maa-alue todetaan pilaantuneeksi, on ryhdyttävä toimenpiteisiin haittojen ja riskien vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle ja tämä taso on sidonnainen alueen maankäyttöön.

Pilaantuneiden maa-ainesten puhdistus on tarkkaan valvottu prosessi

Puhdistamisprosessi lähtee käyntiin maaperän tutkimisesta, jonka pohjalta tehdään suunnitelma pilaantuneen maan käsittelystä sekä maaperän kunnostamisesta. Suunnitelma kannattaa toteuttaa yhteistyössä ammattilaisten kanssa, esimerkiksi ympäristöasioihin erikoistuneen konsulttitoimiston apua hyödyntäen. 

Kenttä- ja laboratoriokokeiden perusteella pilaantuneisuuden laatu sekä laajuus saadaan selville. Maaperästä löydettyjen haitta-aineiden pitoisuuksien ylittäessä valtionneuvoston asetuksessa (VNa 214/2007) asetetut kynnysarvot kunnostustarve on arvioitava. Puhdistustarve on aina olemassa, mikäli riskiarvioinnin perusteella pilaantuneesta maa-aineksesta muodostuu vaaroja ympäristölle ja terveysriskejä alueen ihmisille. Mikäli puhdistus on tarpeen, viranomainen määrittää ilmoitus- tai ympäristölupapäätöksessään millaiset vähimmäistavoitteet alueen kunnostamiselle asetetaan. 

Pilaantuneiden maa-ainesten puhdistustoimenpiteet tehdään PIMA-ilmoituspäätöksen tai ympäristöluvan mukaisesti siihen liittyvien suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Tämän lisäksi ne tehdään myös  viranomaisten hyväksymin tavoin sekä valvonnassa. Maaperä voidaan luokitella haitta-aineiden pitoisuuksien perusteella pilaantuneeksi, voimakkaasti pilaantuneeksi tai vaaralliseksi jätteeksi. Tämän pohjalta voidaan tuottaa lausunto siitä, soveltuuko jäte-erä tavanomaisen jätteen kaatopaikalle vastaanotettavaksi.  

Pilaantuneet maa-aineet pyritään saamaan hyötykäyttöön

MKO Ympäristöpalvelut Oy voi vastaanottaa sellaisia pilaantuneita maa-aineksia, jotka soveltuvat tavanomaisen jätteen kaatopaikalla käsiteltäviksi ja sijoitettaviksi. Lähtökohtaisesti vastaanottoomme toimitettavat pilaantuneet maa-aineserät kannattaa tutkituttaa, jotta haitta-ainepitoisuus on selvillä. Vaaralliseksi jätteeksi luokitellut jäte-erät tulee toimittaa suoraan niille luvitetuille vastaanottajille.

Kun jäte on toimitettu jätekeskukselle, alkaa maa-ainesten puhdistamisen prosessi. Tällä tavoitellaan sitä, että maa-aines saataisiin lopulta hyötykäyttöön tai hyödynnettäväksi jätekeskuksen prosesseissa. Tyypillisimmät käsittelytavat pilaantuneille maa-aineksille ovat kiinteytys, huokosilmakäsittely, kompostointi sekä näiden yhdistelmät. Kompostoinnissa haitta-aineita hajotetaan aerobisesti mikrobien avulla ja massat sijoitetaan läpäisemättömälle kentälle kompostointiaumoihin. Maa-ainesta kompostoidaan, kunnes haitta-ainepitoisuus alittaa ympäristöluvassa määritellyn raja-arvon. Puhdistamisprosessia seurataan säännöllisesti muun muassa kentällä tehtyjen näytteenottojen ja niistä saatavien tulosten analysoinnin kautta.

Toimittaessasi pilaantuneita maa-aineksia MKO Ympäristöpalvelut Oy:lle suosittelemme lähettämään analyysitodistuksen sekä mahdollisen kaatopaikkakelpoisuuslausunnon meille etukäteen: tällöin voimme varmistaa sen, että jäte soveltuu meillä käsiteltäväksi ja pystymme hinnoittelemaan sen todellisen pilaantuneisuuden mukaan.